CREDIT RATING AGENCY
АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ
БАКР е единствената българска агенция, която
е регистрирана от Комисията за Финансов Надзор
и Европейския орган за ценни книжа и пазари по
Регламент № 1060/2009 на Европейския Парламент и на Съвета

 

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗГОТВЯНЕ И ПРИСЪЖДАНЕ НА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ

 

 

I.      Подписване на договор за изготвяне на кредитен рейтинг и определяне на лице за контакт от страна на възложителя и ръководител от страна на БАКР;

 

II.     Изготвяне на аналитичен доклад за състоянието на рейтингования обект и икономическия сектор, в който оперира, съобразно методологията на БАКР;

 

Основни етапи:

 

1)      Определяне на екип от анализатори за изготвяне на аналитичен доклад;

 

2)      Изпращане на въпросник и уведомително писмо (при актуализация) до  клиента;

 

3)      Получаване на необходимата информация на базата на изпратения от БАКР въпросник;

 

4)      Разпределение на задачите между членовете на екипа и изготвяне на работен график, съобразен със срока за изпълнение, залегнал в договора;

 

5)      Избор на консултант от сектора, в който оперира възложителят (в случай на необходимост);

 

6)      Среща с консултант от сектора (в случай на необходимост);

 

7)      Посещение на място и запознаване с дейността на възложителя (в случай на необходимост);

 

8)      Среща с управленския екип на  възложителя (в случай на необходимост);

 

9)      Свързване на отделните секции в общ предварителен доклад, съобразно структурата,приета в методологията на БАКР;

 

 

III.    Запознаване с доклада (екипа);

 

IV.    Изпращане  на предварителен  доклад на  възложителя;

 

V.     Обсъждане с екипа на евентуално възникнали от страна на възложителя забележки по доклада;

 

VI.    Предоставяне на допълнителни документи и информация във връзка с възникнали забележки;

 

VII.   Коригиране на евентуално допуснати неточности в предварителния аналитичен доклад;

 

VIII.  Свикване на Рейтингов Комитет. Изготвяне и подписване от всички участници на протокол за взетите решения, предоставен на офис координатора в рамките на същия ден или във възможно най-кратък срок, но във всеки случай преди да бъде уведомен клиента за кредитния му рейтинг;

 

IX.    (Отм. с решение на СД от 25.03.2011г.);

 

X.     Представяне на възложителя на окончателен доклад и кредитен рейтинг, проверен от офис координатора спрямо информацията в протокола от рейтинговия комитет;

 

XI.    Изготвяне  на  кратко резюме на доклада;

 

XII.   Публикуване на страницата на БАКР на кредитния рейтинг, проверен от офис координатора спрямо информацията в протокола от рейтинговия комитет;

 

XIII.  Наблюдение, мониторинг и актуализация на кредитния рейтинг според възприетите от БАКР вътрешни правила.