Влизане в сила на промени в Методология за присъждане на държавен рейтинг

Дата на създаване: 08-11-2019

На 4-ти ноември 2019 г. изтече едномесечният срок за публични консултации със заинтересованите лица относно промените в Методология за присъждане на държавен рейтинг. През този период не бяха получени коментари. Предложените промени ще влязат в сила на 11-ти ноември 2019 г.

Основните промени в методологията за присъждане на държавен рейтинг целят осигуряването на по-голяма прозрачност, чрез представянето на по-ясна и по-подробна аналитичната рамка по отношение на прилагания от БАКР подход за оценка. Анализът продължава да е условно разделен в четири секции, но техните наименования и на тези на подсекциите са извършени леки промени. Направени са и някои терминологични уточнения и изменения.
Като цяло, извършените промени не засягат основните допускания и ключови фактори от предходната методология и поради това, както и на база на извършените предварителни изчисления (тестове), не оказват влияние на оценките на присъдените държавни кредитни рейтинги.

Обновена методология е достъпна на адрес:
https://www.bcra-bg.com/files/Sovereign_Methodology_2019_bg.pdf